תלונה נגד שופט בכיר בפרשת הבלוגרים - אי הנמקת הארכת מעצר נאשם ב- 90 יום

אפריל 2018 - תלונה הוגשה נגד שופט בגין אי הנמקת הארכת מעצר נאשם ב- 90 יום לפי סעיף 62 לחוק סדר דין פלילי. השופט כתב בהחלטתו: "מאחר שתקופת 90 הימים שהתבקשו על ידי מבקשת (פרקליטות), במסגרת ההליך שבכותרת, מגיעה לידי סיום בקרוב, ובהינתן העובדה כי הוגשה בקשה חדשה להארכת המעצר ב- 90 ימים נוספים (בש"פ 2525/18), הנני מורה, כי מעצרה של המשיבה יוארך ב- 90 ימים החל מיום 6.1.2018, כמבוקש". השופט לא קיים דיון בעניין החלטתו בנוכחות הנאשמת או בא כוחה כחודשיים לפחות קודם פרסום ההחלטה.
בתלונה נכתב כי החלטה להארכת מעצר ב- 90 יום לאדם שחזקת החפות עומדת לו היא החלטה האמורה להינתן בנוכחות צדדים, ובהנמקה, זוהי רוח החוק והנורמות המקובלות במדינת ישראל. השופט לא קיים דיון בסמוך להחלטתו בנוכחות הצדדים וגם לא נימק החלטתו.
עוד נכתב בתלונה כי השופט כתב נימוק פתטי כי ממילא חלפו 90 יום ולכן יוארך המעצר רטרואקטיבית.

התלונה הועברה לנציבות תלונות הציבור על שופטים

מצורף צילום החלטת השופט

הארכת מעצר ב- 90 יום על ידי שופט בערכאה עליונה ללא הנמקה
הארכת מעצר ב- 90 יום על ידי שופט בערכאה עליונה ללא הנמקה

פרשת הבלוגרים: פרקליטות המדינה מחוז תל אביב הפיצה מסמכים אישיים שלא קשורים לתיק הפלילי בין הנאשמים, וסנגוריהם.

אפריל 2018 - להלן מסמך לדוגמא: תעודת גירושין של אחד המעורבים בפרשה הופצה בחומר הראיות גלויה לעיניהם של הנאשמים, וסנגוריהם. המסמך אינו קשור כלל לפרשה. מדובר בדפוס ושיטת עבודה של פרקליטות המדינה מחוז תל אביב הפוגעת קשות באדם ובני משפחתו, ומשבשת את ההליך השיפוטי.

המסמך טושטש לשמור על כבודם ופרטיותם של הנפגעים.

מסמך אישי - תעודת גירושין של אחד הנאשמים הופץ בחומר הראיות על ידי פרקליטות מחוז תל אביב


פרשת הבלוגרים: תלונה נגד שופט בכיר - אלימות מילולית וגסות רוח נגד עציר

18.04.2018 - בדיון שהתקיים אמר השופט בתחילת הדיון כי הודיעו לו מהליווי כי העציר לא מוכן לעלות לדיון ואין בכוונתו לנהל הדיון ע"פ הגחמות שלו. השופט השתמש בביטוי "הגחמות שלו". בהמשך הדיון הגיע העציר. במהלך הדיון ניסה העציר לדבר ולומר דבריו. השופט השתיק אותו ואמר בבוטות: "אתה שותק העו"ד מדבר". השופט לא איפשר לעציר לומר דבריו במהלך הדיון. האמירות המעליבות של השופט לא מופיעות בפרוטוקול.

האמירות המעליבות של השופט מועצמות שבעתיים לאלימות מילולית וגסות רוח נוכח שנאמרו מול קהל ונוכח המעמד בו נמצא העציר כנאשם שלא מתאפשר לו לדבר מול שופט בעל סמכות על חירותו וזכויותיו כאדם.

בנוסף המשתמע מדברי השופט מול הקהל כי לעציר יש גחמות פוגע בשמו. להזכיר דברי כב' השופט סולברג בפרשה בש"פ 1999/17 פסקה 9 (03.03.2017): "פגיעה בשמו הטוב של אדם ובפרטיותו הריהי כואבת עד מאוד – מרה כלענה, חדה כחרב – לא אחת יותר מאשר פגיעה פיזית, והיא מסוגלת לזעזע את עולמו של כל אדם".

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים

פרשת הבלוגרים: תלונה נגד פרקליט – פגיעה בפומבי במועמד להיות מפקח, אלימות מילולית, ושיבוש הליכי משפט

19.04.2018 - במהלך דיון בבית משפט אמר הפרקליט בפני קהל בית המשפט, השופט והפרקליטים, על המועמד להיות מפקח כדי לפסול מועמדותו כמפקח על העצירה: "ולהיות בפיקוח עם אותו בן זוג שהיה ער לאותן עבירות..." (ראה תמונה מצורפת)

מדובר בכ- 120 אישומים של עבירות של לשון הרע, פגיעה בפרטיות, העלבת עובד ציבור, הטרדה מינית, זיוף ומרמה ועוד, אשר הפרקליט הטיח לעבר המועמד כי היה שותף להן, בפני קהל בית המשפט כדי לפסול מועמדותו כמפקח.

בתלונה נטען כי דברי הכזב של הפרקליט מהולים באלימות מילולית נועדו לשבש מועמדות המועמד כמפקח על העצירה. אוזכרו דברי כב' השופט סולברג בפרשה בש"פ 1999/17 פסקה 9 (03.03.2017): "פגיעה בשמו הטוב של אדם ובפרטיותו הריהי כואבת עד מאוד – מרה כלענה, חדה כחרב – לא אחת יותר מאשר פגיעה פיזית, והיא מסוגלת לזעזע את עולמו של כל אדם".

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

מצורף קטע מפרוטוקול הדיון שבו הפרקליט מטיח האשמות קשות נגד המועמד להיות מפקח בפני קהל בית המשפט
קטע מפרוטוקול הדיון שבו הפרקליט מטיח האשמות קשות נגד המועמד להיות מפקח בפני קהל בית המשפט
קטע מפרוטוקול הדיון שבו הפרקליט מטיח האשמות קשות נגד המועמד להיות מפקח בפני קהל בית המשפטתלונה נגד פרקליט - התבטאות לא ראויה על נאשמת פרשת הבלוגרים

16.04.2018 - במהלך דיון בבית משפט הטיח הפרקליט כנגד הנאשמת (ראו קטע בתמונה מסומן בצהוב): "ביהמ"ש המחוזי לאחר שכל הנתונים היו בפניו... הוא חוזר ומדגיש כי האלימות המילולית שהפעילה המשיבה כמתואר על פני 120 אישומים המיוחסים לה...".
בבדיקת פרוטוקול בית המשפט המחוזי עליו התייחס הפרקליט לא מופיע שימוש בביטוי "אלימות מילולית" אף לא פעם אחת כל שכן בהתייחס ל - 120 אישומים.

ההתבטאות הפוגענית של הפרקליט באולם בית המשפט העליון נגד הנאשמת בנוכחות קהל בעוד הוא לבוש בגלימת פרקליט מתוארת באופן די נכון בדבריו של כב' השופט סולברג בפרשה בש"פ 1999/17 פסקה 9 (03.03.2017): "פגיעה בשמו הטוב של אדם ובפרטיותו הריהי כואבת עד מאוד – מרה כלענה, חדה כחרב – לא אחת יותר מאשר פגיעה פיזית, והיא מסוגלת לזעזע את עולמו של כל אדם".

נגד הפרקליט הוגשה תלונה לנציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

קטע מפרוטוקול שבו הפרקליט מציג מצגת שווא כביכול בית משפט מחוזי דיבר על אלימות מילולית
קטע מפרוטוקול שבו הפרקליט מציג מצגת שווא כביכול בית משפט מחוזי דיבר על אלימות מילולית


תלונה נגד שופט בפרשת הבלוגרים - התבטאות פוגענית ומסכנת

17.04.2018 - תלונה הוגשה נגד שופט על התבטאות בהחלטה כי המשפט העיקרי של פרשת הבלוגרים מתנהל באופן "יעיל". השופט כתב "ראוי לציין כי על אף היקפו החריג של התיק, מתנהל המשפט באופן יעיל לפי תכנית משפט רצופה..." השופט לא ברר עמדת הנאשמים ובאי כוחם טרם הביע עמדתו זו על המשפט העיקרי.

התנהלות המשפט העיקרי בפרשת הבלוגרים מצביעה על פגיעות מרות כלענה וחדות כחרב פיפיות בנאשמים, בחשודים בתיק ובבני משפחותיהם בניגוד לחוק החל מיום המעצר הראשון:
- ריבוי צווי חיפוש לקויים, למעשה לא נראה צו חיפוש אחד תקין.
- חיפושים בדברי מחשב ללא עדים בניגוד לחוק.
- הארכת החזקת רכוש תפוס במעמד צד אחד בניגוד לחוק.
- מסמכים אישיים של כל אחד מהנאשמים, חשודים, ובני משפחותיהם שלא קשורים לתיק בחומר הראיות גלויים לעיני הנאשמים ובאי כוחם, כגון: תסקירי סעד אישיים, חוות דעת פסיכיאטריות אישיות, תצהירי בתי משפט לענייני משפחה ונוער, הסכם גירושים, ועוד.
- דחיות של חודשים בתחילת המשפט העיקרי.
- עיכובים של חודשים עקב אי הגשת חומר הראיות ע"י הפרקליטות.

עוד נרשם בתלונה כי אמירתו של השופט כי המשפט מתנהל באופן יעיל ללא שמיעת עמדת הנאשמים או באי כוחם נוכח הפגיעה בפרטיותם של חשודים, נאשמים ובני משפחותיהם מעודדת הפקרות, פורענות נגדם ופגיעה בנפשם. להזכיר דברי כב' השופט סולברג בפרשה בש"פ 1999/17 פסקה 9 (03.03.2017): "פגיעה בשמו הטוב של אדם ובפרטיותו הריהי כואבת עד מאוד – מרה כלענה, חדה כחרב – לא אחת יותר מאשר פגיעה פיזית, והיא מסוגלת לזעזע את עולמו של כל אדם".

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים.


תמונה: קטע מהחלטת השופט בו הוא כותב כי המשפט העיקרי מתנהל באופן יעיל.

הקטע מהחלטת השופט בו הוא כותב כי המשפט העיקרי מתנהל באופן יעיל.
הקטע מהחלטת השופט בו הוא כותב כי המשפט העיקרי מתנהל באופן יעיל.

פרשת הבלוגרים: תלונה נגד שופט בכיר - אלימות מילולית וגסות רוח נגד עציר

18.04.2018 - בדיון שהתקיים אמר השופט בתחילת הדיון כי הודיעו לו מהליווי כי העציר לא מוכן לעלות לדיון ואין בכוונתו לנהל הדיון ע"פ הגחמות שלו. השופט השתמש בביטוי "הגחמות שלו". בהמשך הדיון הגיע העציר. במהלך הדיון ניסה העציר לדבר ולומר דבריו. השופט השתיק אותו ואמר בבוטות: "אתה שותק העו"ד מדבר". השופט לא איפשר לעציר לומר דבריו במהלך הדיון. האמירות המעליבות של השופט לא מופיעות בפרוטוקול.

האמירות המעליבות של השופט מועצמות שבעתיים לאלימות מילולית וגסות רוח נוכח שנאמרו מול קהל ונוכח המעמד בו נמצא העציר כנאשם שלא מתאפשר לו לדבר מול שופט בעל סמכות על חירותו וזכויותיו כאדם.

בנוסף המשתמע מדברי השופט מול הקהל כי לעציר יש גחמות פוגע בשמו. להזכיר דברי כב' השופט סולברג בפרשה בש"פ 1999/17 פסקה 9 (03.03.2017): "פגיעה בשמו הטוב של אדם ובפרטיותו הריהי כואבת עד מאוד – מרה כלענה, חדה כחרב – לא אחת יותר מאשר פגיעה פיזית, והיא מסוגלת לזעזע את עולמו של כל אדם".

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים